Statuten

Hieronder kunt u de statuten van de Amsterdams Pleitgezelschap CICERO vinden. Mocht u vragen hebben over de statuten, dan kunt u contact opnemen met het bestuur via onze contactpagina.

Artikel 1: Naam, zetel en duur
 1. De vereniging draagt de naam: Amsterdams Pleitgezelschap CICERO.
 2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam;
 3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 2: Doel en middelen
 1. De vereniging stelt zich ten doel: het bevorderen van de spreekvaardigheid en presentatie van studenten die een juridische studie volgen aan een instelling van hoger onderwijs en die in verband met huisvesting, werk of studie enige binding hebben met Amsterdam.
 2. De vereniging tracht het doel te bereiken door:
  1. Het organiseren van oefeningen in het formuleren en het verdedigen van standpunten in civiel-, bestuurs-, en
  2. Strafrechtelijke procedures;
  3. Het verzorgen van op het ontwikkelen van de spreekvaardigheid gerichte cursussen;
  4. Het organiseren van pleitoefeningen, pleitwedstrijden, lezingen en excursies;
  5. Alle andere middelen welke tot het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Artikel 3: Geldmiddelen

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. De periodieke bijdragen van de leden;
 2. Donaties;
 3. Schenkingen,
 4. Erfstellingen en legaten;
 5. Andere baten.
Artikel 4: Leden. Begunstigers
 1. De vereniging kent leden, ereleden en begunstigers.
 2. Leden: Leden kunnen zijn studenten die een juridische studie volgen aan een instelling van hoger onderwijs en die in verband met huisvesting, werk of studie enige binding hebben met Amsterdam, dan wel tijdens hun lidmaatschap in deze studierichting zijn afgestudeerd, en die als lid zijn toegelaten door het bestuur. Begunstigers: zij die de vereniging geldelijk of op andere wijs steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage.
 3. Het bestuur van de vereniging houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden en ereleden zijn opgenomen.
Artikel 5: Begunstigers
 1. Begunstigers zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage.
 2. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
Artikel 6: Toelating
 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.
 2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
Artikel 7: Einde van het lidmaatschap
 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. Door overlijden van het lid;
  2. Door opzegging van het lid;
  3. Door opzegging namens de vereniging; deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. Door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging namens de vereniging geschied door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voorduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de periodieke bijdrage voor de lopende termijn geheel verschuldigd.
Artikel 8: Einde van rechten en verplichtingen van begunstigers
 1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het geheel blijft verschuldigd.
 2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
Artikel 9: Periodieke bijdragen
 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een periodieke bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
 2. De leden kunnen in categorieën worden ingedeeld, dien een verschillende bijdrage betalen.
 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
Artikel 10: BestuurArtikel 11: Bestuurstaak; Commissies
 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd. De vereniging kent in elk geval een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering in functie benoemd.
Artikel 11: Bestuurstaak; Commissies
 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin in de vacature(s) wordt voorzien.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 5. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Artikel 12: Vertegenwoordiging
 1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee leden van het bestuur tezamen
Artikel 13: Einde bestuurslidmaatschap
 1. Ieder bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. In een periode van één jaar treden de bestuursleden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door bedanken en door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
Artikel 14: Jaarverslag, Rekening en Verantwoording
 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden getekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende de wettelijke termijn, thans zeven jaar, te bewaren.
Artikel 15: Algemene vergaderingen
 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde.
  1. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording:
  2. De benoeming van de commissie, die de rekening en verantwoording onderzoekt;
  3. Voorziening in vacatures;
  4. Voorstellen van het bestuur of de leden.
 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of per advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in laatstbedoelde artikel vermelde oproepingstermijn.
Artikel 16: Toegang en stemrecht
 1. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergaderingen. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
 2. Over toelating van andere personen beslist het bestuur.
 3. Ieder lid van de vereniging heeft één stem. Stemmen bij volmacht is toegestaan, doch uitsluitend na schriftelijke aanmelding bij het bestuur.
Artikel 17: Voorzitterschap; Notulen
 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
Artikel 18: Besluitvorming van de algemene vergadering
 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats, Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen, op wij bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezen van personen, dan is het verworpen.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
Artikel 19: Bijeenroepen algemene vergadering
 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van veertien dagen. De oproepingen geschieden schriftelijk, per mail, of op andere, vergelijkbare wijze aan de adressen van de leden volgens het ledenregister.
Artikel 20: Statutenwijziging
 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Een besluit tot statutenwijzing behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt uiterlijk één maand daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid zelfstandig bevoegd.
Artikel 21: Ontbinding; Vereffening
 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1. 2 en 3 van het voorgaande artikel zijn van overeenkomstige toepassing.
 2. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 3. Een batig saldo na vereffening wordt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, overgedragen. Ieder ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
 4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon of instantie.
 5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van titel I van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
Artikel 22: Huishoudelijk reglement
 1. Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten.

*) Typefouten voorbehouden. Voor een afschrift van de statuten van deze vereniging kunt u terecht bij de KvK.

Liever de statuten downloaden? Gebruik dan onderstaande knop.